Portrait of GN and VA Olenin. 1827 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

«Portrait of GN and VA Olenin. 1827» - Karl Pavlovich Bryullov