Shiryaev ravine on the Volga. 1870 Ilya Repin (1844-1930)

«Shiryaev ravine on the Volga. 1870» - Ilya Repin