Exlibris VI Klochkova 2 Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

«Exlibris VI Klochkova 2» - Sergey Sergeyevich Solomko