Hemis Monastery in Ladakh. 1875 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Hemis Monastery in Ladakh. 1875» - Vasily Vereshchagin