Two Jews. 1883-1884 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Two Jews. 1883-1884» - Vasily Vereshchagin