Kalmytskaya chapel. 1869-1870 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Kalmytskaya chapel. 1869-1870» - Vasily Vereshchagin