Jacob Thompson (1806-1879)

1806,1879
Artiste Jacob Thompson