The Rhone at Saint Maurice Valais aka Switzerland Albert-Charles Lebourg

«The Rhone at Saint Maurice Valais aka Switzerland» - Albert-Charles Lebourg