Thomas Gainsborough (1727-1788)

1727,1788
Artiste Thomas Gainsborough