#39632 Edvard Munch (1863-1944)

«#39632» - Edvard Munch