img667 Edvard Munch (1863-1944)

«img667» - Edvard Munch