#39614 Edvard Munch (1863-1944)

«#39614» - Edvard Munch