#39602 Edvard Munch (1863-1944)

«#39602» - Edvard Munch