#39631 Edvard Munch (1863-1944)

«#39631» - Edvard Munch