Gustav Grunewald (1805-1878)

1805,1878

Gustav Grunewald