The Courtship Thomas Eakins

«The Courtship» - Thomas Eakins