Fedor Reshetnikov

1919,1988
Artiste Fedor Reshetnikov