Frederick Remington (1861-1909)

1861,1909
Artiste Frederick Remington