Gulnihal Frederick Leighton (1830-1896)

Gulnihal — Frederick Leighton