Richard Burton Frederick Leighton (1830-1896)

«Richard Burton» - Frederick Leighton