Maria Teresia (1717-1780), German-Roman Empress Queen of Austria and Bohemia Unknown painters

Photos aléatoires
Maria Teresia (1717-1780), German-Roman Empress Queen of Austria and Bohemia — Unknown painters