007 Moon of the Red Cliffs Sekiheki no tsuki Yoshitoshi

«007 Moon of the Red Cliffs Sekiheki no tsuki» - Yoshitoshi