021 Moon On The Southern Sea Nankai no tsuki Yoshitoshi

«021 Moon On The Southern Sea Nankai no tsuki» - Yoshitoshi