078 Bon Festival Moon Bon no tsuki Yoshitoshi

«078 Bon Festival Moon Bon no tsuki» - Yoshitoshi