015 The Moons Four Strings Tsuki no yotsu no o Yoshitoshi

«015 The Moons Four Strings Tsuki no yotsu no o» - Yoshitoshi