010 Grave Marker Moon Sotoba no tsuki Yoshitoshi

«010 Grave Marker Moon Sotoba no tsuki» - Yoshitoshi