039 The Village of the Shi Clan On a Moonlit Night Shikason tsukiyo Yoshitoshi

«039 The Village of the Shi Clan On a Moonlit Night Shikason tsukiyo» - Yoshitoshi