066 Katata Bay Moon Katadaura no tsuki Yoshitoshi

«066 Katata Bay Moon Katadaura no tsuki» - Yoshitoshi