054 Mount Otowa Moon Otowayama no tsuki Yoshitoshi

«054 Mount Otowa Moon Otowayama no tsuki» - Yoshitoshi