059 Kazan Temple Moon Kazanji no tsuki Yoshitoshi

«059 Kazan Temple Moon Kazanji no tsuki» - Yoshitoshi