022 Huai River Moon Waisui no tsuki Yoshitoshi

«022 Huai River Moon Waisui no tsuki» - Yoshitoshi