012 Moon Of Enlightenment Godo no tsuki Yoshitoshi

«012 Moon Of Enlightenment Godo no tsuki» - Yoshitoshi