005 Farmers Celebrating The Autumn Moon Yoshitoshi

«005 Farmers Celebrating The Autumn Moon» - Yoshitoshi