011 Horin Temple Moon Horinji no tsuki Yoshitoshi

«011 Horin Temple Moon Horinji no tsuki» - Yoshitoshi