Троада Vasily Polenov (1844-1927)

«Троада» - Vasily Polenov