Suburgans. Tashiding # 51 Roerich N.K. (Part 3)

Suburgans. Tashiding # 51 — Roerich N.K. (Part 3)