Gobzi (Gobzhi) # 40 Roerich N.K. (Part 3)

«Gobzi (Gobzhi) # 40» - Roerich N.K. (Part 3)