Karl Buchholz (1849-1889)

1849,1889

Karl Buchholz