Ambrosius Benson (1495-1550)

1495,1550
Artiste Ambrosius Benson