Leighton Study of a Lemon Tree Frederick Leighton (1830-1896)

«Leighton Study of a Lemon Tree» - Frederick Leighton