056 Gojo Bridge Moon Gojobashi no tsuki Yoshitoshi

«056 Gojo Bridge Moon Gojobashi no tsuki» - Yoshitoshi